Metoder og verktøy

Metoder

Gullfjells metoder spenner over et vidt spekter og varierer avhengig av om vi arbeider på individ, gruppe, eller organisasjonsplan.

På individnivå er de viktigste metodene coaching, veiledning og mentoring. Felles for alle tre metoder er at det er personen vi arbeider med som er den ansvarlige utøveren og eksperten på eget liv. Vår rolle er å bidra til gode utviklings- og læringsprosesser. To viktige stikkord her er bevisstgjøring og ansvarliggjøring.

På gruppenivå arbeider vi med fasilitering (tilrettelegging) av ulike prosesser, avhengig av gruppens behov. Her spenner metodevalgene fra undervisning og prosessveiledning, til praktiske øvelser og cases. Teambuilding kan inngå i våre opplegg, men helst som ledd i en prosess knyttet til gruppens mål, oppgaver og funksjon. Vi tror mer på prosess enn på “happenings”!

På organisasjonsnivå jobber vi med utvikling både på strategi og på kulturfronten. Vi er overbevist om at bedriftskulturen trumfer strategien, og at disse to elementene må være samkjørte for å få til gode prosesser og høy grad av måloppnåelse. For å lykkes med dette er bevisst og vedvarende fokus på medarbeiderengasjement helt avgjørende.

Verktøy

Gullfjell bruker en rekke ulike verktøy for utvikling. Vårt hovedfokus er læring og endring.

 Siden 2006 har vi benyttet persolog® personprofiler i mange av våre opplegg. Dette er en modell som fokuserer på personlighet og atferd, og som hjelper mennesker både i bevisstgjøring av egen og andres atferd, og i det å ta ansvar for egen atferd. Persolog har en rekke utviklingsverktøy som kan benyttes på individ og gruppenivå.

Siden 2010 har vi også benyttet oss av et verktøy for 360º tilbakemeldinger. Denne typen undersøkelser anbefales i utviklingsprosesser, spesielt for ledere.

I tillegg har vi også et verktøy for måling av medarbeidengasjement i hele organisasjonen. Dette er målinger som kan gi svært viktig input i endrings- og utviklingsprosesser.

Fra 2018 er vi også som en av de første bedriftene i Norge sertifisert til å arbeide med persolog® Stressmodell

Vi har også tilgang til gode verktøy for gjennomføring av medarbeidersamtaler og ulike typer spørreundersøkelser (surveys)

En viktig erkjennelse er at verktøy i seg selv aldri vil løse kundens utfordringer. Det er prosessene og resultatene som teller.

Derfor vil vi alltid vurdere hvilke verktøy og modeller som vil være best egnet for den enkelte kunde, eller om bruk av verktøy vil  bidra til bedre resultater.

Kontakt oss for en prat om dine behov.

Close

50% Fullført

Snart ferdig...

Legg inn dine data her, så setter vi deg på epostlisten vår. Du kan være helt trygg på at vi aldri kommer til å dele opplysningene dine med noen.